ПРОЕКТ BG0 PO001-4.2.05Да направим училището

привлекателно за младите хора

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

СПИСЪК НА ФОРМИТЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФОРМИТЕ

Да завладеем публиката" (представителна изява)