Меню Затваряне

ПМГ на „Пролетна конференция на СМБ“

П РЕ ДС Т А ВЯ НЕ Т О Н И В ПЛ Е ВЕН

В п е рио д а 6 – 9 ап рил 2 01 6 г . уч е н ицит е Ник ол ет а Нико в а от 12 кл а с , Сим он а Д и митр ов а от 11 кл а с и И в айл о Пет ро в от 1 0 кл а с взех а уч а с т и е в уч е ни ч е ск ат а с е кция н а 45 ПРОЛ Е ТН А К ОН Ф ЕРЕН Ц ИЯ Н А СМ Б . Н ико л ет а Ник о в а уч а с т в а с п ро ект по ин ф ор ма ционни т ех но ло гии , а Си мон а Ди мит ро в а и И вай ло П е тр о в с п ро ект по м ат е м атик а . Вси чки по луч и х а гр а мо ти з а м но го д об ро п р едс т а вян е , а уч е н и чк ат а Нико ле т а Нико в а б е ш е п рие т а с т уд е н тк а в П ло вди в ски ун ив е р ситет
„ П аисий Хил енд а рс ки “ въ в ф ак ул т е т м ат е м атик а и ин фо р м атик а .
П о ж ел а в ам е и м мно г о п ре д сто ящи ус п ех и .